O spolku

Spolek Klubíčko zábavy, z. s., byl založen v roce 2017, hlavním  účelem spolku je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění.

Další činnosti směřující k základnímu účelu spolku jsou:

 • podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské /mateřské/ dovolené;
 • podpora vytváření příznivých podmínek pro soulad rodinného a pracovního života (work-life balance);
 • posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti;
 • podpora vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé.
 • zajištění nepravidelné a krátkodobé péče o dítě prostřednictvím dětských koutků, klubů apod.
 • zajištění realizace pobytových akcí (dětských táborů, vč. příměstských, apod.);
 • zajištění realizace volnočasových a mimoškolních aktivit (výlety, exkurze, zájmové kroužky apod.), výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, výchovy a osvěty v oblasti vzdělávání;
 • organizování společenských akcí pro rodiče a děti s cílem posilovat funkci rodiny, aktivizovat a sdružovat členy komunity; současně je motivovat k participaci, spolupráci a rozvoji komunity;
 • organizování vzdělávacích akcí pro veřejnost;
 • propagace aktivit a osvěta za účelem naplnění účelů Spolku;
 • spolupráce s dalšími institucemi zajišťující péči o dítě;
 • vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, zejména pronájmem prostor.